ครูมือสำหรับประชาชน

 ครูมือสำหรับประชาชน 

กระบวนงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Share

 

Kroobannok Education News