บุคลากร

 
           

นายธราพงษ์ ผาสุข

 ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเขาแรต
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขาแรต


 

   

นางไพลิน สามบุญลือ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวจิราพร เชื้อดี
ตำแหน่ง ครูคศ.1

นางจุฑารัตน์ มั่งคั่ง
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางอุษณี มากพูน
ตำแหน่ง คศ.

นางสาวรมย์ยุพา พุ่มพวง
ตำแหน่ง คศ.1

นางสาวบุษบง จำเนียรทรัพย์
ตำแหน่ง ครูธุรการ

 

นางสาวปิติมา จันทร์ผุย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชญา ปรีชารัตน์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียน

โรงเรียนบ้านเขาแรต(แซมสว่างราษฎร์อุปถัมภ์)

ตำบลมาบไผ่  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

 

                 ระดับชั้น                       ผู้ชาย               ผู้หญิง              รวม

                 อนุบาล 1                         7                    6                  13

                 อนุบาล 2                         7                    1                  8

                 อนุบาล 2                         3                    8                  11

                 รวมจำนวนนักเรียน          ผู้ชาย               ผู้หญิง

                                                     17                   15                 32

                 รวมจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้งหมด 30 คน   

                 ประถมศึกษาปีที่ 1             9                      9                  18

                 ประถมศึกษาปีที่ 2             6                      8                  14

                 ประถมศึกษาปีที่ 3             8                      4                  12

                 ประถมศึกษาปีที่ 4             9                      4                  13

                 ประถมศึกษาปีที่ 5             7                      4                  11

                 ประถมศึกษาปีที่ 6             8                      9                  17

                 รวมจำนวนนักเรียน          ผู้ชาย                ผู้หญิง

                                                     46                    39                 85

                 รวมจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด 85 คน

 

                 รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  117 คน

พันธกิจ/เป้าหมาย

             พันธ กิจของโรงเรียน จะพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อสามารถดำรงชีวิต อยู่   ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องให้มีความ รู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงเรียนบรรลุ พันธกิจดังกล่าว โรงเรียนได้กำหนดกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา 4 กลยุทธ์ คือ ส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเต็มศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โรงเรียนบ้านเขาแรต  ตำบลมาบไผ่  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  สังกัด สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

โทร : 038-157278

 

วัสัยทัศน์/ปรัชญา

                   วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้าน เขาแรต สะอาดร่มรื่นน่าอยู่ น่าเรียน นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน มีระเบียบ วินัย มารยาทดี บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Kroobannok Education News