บุคลากร

Category: ข้อมูลสถานศึกษา
Published on Sunday, 19 January 2014 06:11
Written by Super User
Hits: 4979

 
           

นางสาวจิราพร แสงมาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขาแรต

 

 

 

นางไพลิน สามบุญลือ

ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 

 

นางจุฑารัตน์ มั่งคั่ง

ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

นางสาวรมย์ยุพา พุ่มพวง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครู คศ.1

นางจิราพร เชื้อดี

ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครู คศ.1

นางสาวอรนุช ประพันธ์

ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครู คศ.1

 

นางอุษณี มากพูน

ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครู คศ.1

นางสาวปิติมา จันทร์ผุย

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชญา ปรีชารัตน์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง