บุคลากร

Category: ข้อมูลสถานศึกษา
Published on Sunday, 19 January 2014 06:11
Written by Super User
Hits: 3353

 
           

นายธราพงษ์ ผาสุข

 ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเขาแรต
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขาแรต


 

 

นายธราพงษ์ ผาสุข
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 

 

นางไพลิน สามบุญลือ
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

นางสาวรมย์ยุพา พุ่มพวง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครู คศ.1

นางจิราพร เชื้อดี
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครู คศ.1

นางจุฑารัตน์ มั่งคั่ง
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางอุษณี มากพูน
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครู คศ.1

นางสาวปิติมา จันทร์ผุย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวบุษบง จำเนียรทรัพย์
ตำแหน่ง ครูธุรการ

 

 

 

นางสาวพิชญา ปรีชารัตน์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง