บุคลากร

 
           

นายธราพงษ์ ผาสุข

 ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเขาแรต
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขาแรต


 

 

นายธราพงษ์ ผาสุข
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 

 

นางไพลิน สามบุญลือ
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

นางสาวรมย์ยุพา พุ่มพวง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครู คศ.1

นางจิราพร เชื้อดี
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครู คศ.1

นางจุฑารัตน์ มั่งคั่ง
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางอุษณี มากพูน
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครู คศ.1

นางสาวปิติมา จันทร์ผุย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวบุษบง จำเนียรทรัพย์
ตำแหน่ง ครูธุรการ

 

 

 

นางสาวพิชญา ปรีชารัตน์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Share

 

Kroobannok Education News