บุคลากร

 
           

นายธราพงษ์ ผาสุข

 ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเขาแรต
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขาแรต


 

   

นางไพลิน สามบุญลือ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวจิราพร เชื้อดี
ตำแหน่ง ครูคศ.1

นางจุฑารัตน์ มั่งคั่ง
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางอุษณี มากพูน
ตำแหน่ง คศ.

นางสาวรมย์ยุพา พุ่มพวง
ตำแหน่ง คศ.1

นางสาวบุษบง จำเนียรทรัพย์
ตำแหน่ง ครูธุรการ

 

นางสาวปิติมา จันทร์ผุย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชญา ปรีชารัตน์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Share

Kroobannok Education News