พันธกิจ/เป้าหมาย

             พันธ กิจของโรงเรียน จะพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อสามารถดำรงชีวิต อยู่   ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องให้มีความ รู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงเรียนบรรลุ พันธกิจดังกล่าว โรงเรียนได้กำหนดกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา 4 กลยุทธ์ คือ ส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเต็มศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

Share

 

Kroobannok Education News