วัสัยทัศน์/ปรัชญา

Category: ข้อมูลสถานศึกษา
Published on Thursday, 02 January 2014 06:59
Written by Super User
Hits: 2433

                   วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้าน เขาแรต สะอาดร่มรื่นน่าอยู่ น่าเรียน นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน มีระเบียบ วินัย มารยาทดี บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา