วัสัยทัศน์/ปรัชญา

                   วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้าน เขาแรต สะอาดร่มรื่นน่าอยู่ น่าเรียน นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน มีระเบียบ วินัย มารยาทดี บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Share

 

Kroobannok Education News