ข้อมูลสถานศึกษา

 

                โรงเรียน บ้านเขาแรต เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ 64/2 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2551 รวมทั้งได้จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และโรงเรียนยังได้จัดบริการการศึกษาแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 อีกด้วย

คำขวัญโรงเรียน

                มีวินัย ใฝ่กีฬา มารยาทเรียบร้อย

สีประจำโรงเรียน

                 น้ำเงิน – ขาว

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

                 ภูเขา หมายความว่า ต้นกำเนิดแห่งปัญญาและความคงทน

อักษรย่อ

                 บ.ข.ร.

Share

 

Kroobannok Education News